Klublove

 

Klublove for Nybro-Furå Kano- og Kajakklub 

 

 

1.             Navn og hjemsted 

(1.1)

Klubbens navn er ”Nybro-Furå Kano- og Kajakklub" forkortet (NFKK). Klubbens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Klubben er stiftet ved sammenlægning af kano- og kajakklubberne "Nybro" og "Furå" 27. Oktober 1974. Klubbens adresse er Nybrovej 382, 2800 Lyngby. 

(1.2)

Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), tilsluttet Dansk Idræts Forbund (DIF), det internationale kano og kajak forbund (ICF) og Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe (FIG). Klubben og klubbens medlemmer er forpligtet til at overholde forbundenes love. 

2.             Formål 

(2.1)

Klubbens formål er at virke til gavn for kano- og kajaksporten inden for både kap- og turroning.  

3.             Medlemsskab 

(3.1)

Optagelse: 

 

(3.1.1)

Klubben optager turmedlemmer, idrætsmedlemmer og basis medlemmer

 

(3.1.2)

Idrætsmedlemmer optages efter at have gennemgået klubbens begynderinstruktion.

 

(3.1.3)

Idrætsmedlemmer der kan fremvise dokumentation for frigivelse i anden klub under DKF kan optages.

 

(3.1.4)

Basis medlemmer optages. De kan stå på venteliste til en turkanoplads. Basis medlemmer kan ikke stå på venteliste til en kajakplads. Basismedlemmer har kun adgang til klubhuset og kan ikke benytte klubbens kano og kajakker eller motionsrum.

(3.2)

Indmeldelsesgebyr. 

 

(3.2.1)

Ved indmeldelse erlægges et indmeldelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen. 

(3.3)

Frigivelse og sikkerhed. 

 

(3.3.1)

Klubben er forpligtet til at overholde DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

 

(3.3.2)

Frigivelse af et idrætsmedlem sker som minimum efter DKF’s EPP 2 system i turkajak

 

(3.3.3)

En +60-roere kan alternativt vælge at lade sig frigive efter et målrettet regelsæt, som vedligeholdes af bestyrelsen. Dette regelsæt vil til enhver tid kunne findes på klubbens hjemmeside.

 

(3.3.4)

Enhver frigivelse foretages af en DKF certificeret instruktør på niveau 2 eller højere.

 

(3.3.5)

Prøvernes omfang fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af klubbens sikkerhedsregler.

 

(3.3.6)

Det er medlemmernes pligt at gøre sig bekendt med klubbens love, sikkerhedsregler og sejlpassets regler, samt at overholde disse. 

(3.4)

Nøgle 

 

(3.4.1)

Medlemmer over 13 år har ret til at købe én nøglebrik. Turkanomedlemmer med plads kan købe to nøglebrikker.

 

(3.4.2)

Idrætsmedlemmer der endnu ikke er frigivne har ikke ret til nøglebrik til klubben.

Basismedlemmer kan købe én nøglebrik med adgang til klubhuset.

(3.5)

Sejlads 

 

(3.5.1)

Al sejlads foregår på medlemmets eget ansvar.

 

(3.5.2)

Ethvert medlem er pligtig at føre klubbens stander.

 

(3.5.3)

Medlemmerne kan benytte klubbens fartøjer efter anvisning af bestyrelsen.

 

(3.5.4)

Klubbens fartøjer må ikke udlånes til ikke medlemmer uden bestyrelsens godkendelse. 

(3.6)

Æresmedlemsskab 

 

(3.6.1)

Æresmedlemsskab kan opnås efter særlig fortjenstfuld indsats for klubben. Bestyrelsen indstiller et medlem til et æresmedlemsskab på en generalforsamling, som tager den endelige afgørelse med 2/3 flertal. 

(3.7)

Medlemsoplysninger 

 

(3.7.1)

 Kontaktoplysninger herunder adresseændringer, e-mail ændring etc. skal meddeles omgående til kassererfunktionen eller rettes af medlemmet på ens profil på hjemmesiden.

 

(3.7.2)

Klubben kommunikerer elektronisk via hjemmesiden, e-mail, sms m.v. og det er medlemmets eget ansvar at sørge for at klubben altid har de data, der gør dette muligt.  

4.             Kontingent 

(4.1)

Kontingent 

 

(4.1.1)

Kontingent forfalder årligt til opkrævning primo maj og betales forud for et år ad gangen.

 

(4.1.2)

Kontingenter og administrative gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.

 

(4.1.3)

Kontingentopkrævningerne opkræves via klubbens hjemmeside (www.nfkk.dk), hvor også NETS (DIBS) godkendelse for opkrævning foreligger.

 

(4.1.4)

Opkrævningen sker via ens betalingskort indtastet på hjemmesiden eller ved bankoverførsel mrk. Fakturanummer.

 

(4.1.5)

Ved for sen indbetaling af kontingent pålægges rykkergebyr for hver påbegyndt måned.

 

(4.1.6)

Ved en måneds restance kan medlemmet blive udmeldt.

 

(4.1.7)

Æresmedlemmer er kontingentfri.  

(4.2)

Pligtarbejde 

 

(4.2.1)

Alle aktive medlemmer over 18 år skal deltage i pligtarbejde.

 

(4.2.2)

Medlemmer, der ikke udfører pligtarbejde opkræves et gebyr, der opkræves sammen med kontingentet. Gebyret fastsættes af generalforsamlingen.

 

(4.2.3)

Medlemmer kan fritages for gebyr, hvis de udfører andet arbejde for klubben. Bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af udvalg er automatisk fritaget. Ved fritagelse skal det godkendes af bestyrelsen eller udvalgenes ”formand” og disse meddeler kassererfunktionen, hvem der ikke skal opkræves.  

Basismedlemmer med nøgle til klubben opkræves pligtarbejde. Basismedlemmer uden nøgle opkræves ikke.

5.             Udmeldelse 

(5.1)

Udmeldelse 

 

(5.1.1)

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller kassererfunktionen senest en måned før kontingentforfaldsdatoen.

 

(5.1.2)

Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

(5.2)

Eksklusion 

 

(5.2.1)

Eksklusion kan kun ske med 2/3 af bestyrelsens sanktion. Pågældende kan dog få sin sag optaget på førstkommende generalforsamling ved skriftligt at begære herom senest 14 dage efter modtagelse af eksklusionen. 

(5.3)

Genoptagelse af medlemskab 

 

(5.3.1)

Genoptagelse af medlemskab for medlemmer, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun finde sted såfremt restancen og nyt indmeldelsesgebyr betales.

 

(5.3.2)

Ved genoptagelse, hvor eksklusionen forkastes af generalforsamlingen, genindsættes medlemmet og tildeles den første ledige bådplads, hvis den før var tildelt, men kan ikke gøre noget erstatningskrav gældende overfor klubben. 

 

6.             Tildeling af bådpladser 

(6.1)

Turkanopladser 

 

(6.1.1)

Turkanopladser tildeles i den rækkefølge et medlem er noteret på ventelisten.

 

(6.1.2)

Bestyrelsen har ret til at inddrage eller omfordele bådpladser, hvis det konstateres, at et medlem ikke er aktiv og ikke bruger sin båd.

 

(6.1.3)

Afhænder et medlem sin båd uden at anskaffe sig en anden, overgår pladsen til klubbens disposition. Bådpladser kan ikke overdrages.

 

(6.1.4)

Bådpladser kan kun i særlige tilfælde overdrages med bestyrelsens accept.

 

(6.1.5)

Udlåner et medlem sin båd, er medlemmet ansvarlig for, at låneren opfylder de krav, klubben stiller til sine medlemmer og er ansvarlig for de skader, som kan opstå i forbindelse med udlånet. 

(6.2)

Kajak- og kapkanopladser 

 

(6.2.1)

Kajak- og kapkanopladser tildeles i den rækkefølge, et medlem er noteret på ventelisten.

 

(6.2.2)

Idrætslederen kan, i begrænset omfang, stille en ledig plads til rådighed for en aktiv kaproer med egen båd uden om ventelisten.

 

(6.2.3)

Bestyrelsen har ret til at inddrage eller omfordele bådpladser, hvis det konstateres, at et medlem ikke er aktiv og ikke bruger sin båd.

 

(6.2.4)

Afhænder et medlem sin båd uden at anskaffe sig en anden, overgår pladsen til klubbens disposition. Bådpladser kan ikke overdrages.

 

(6.2.5)

Udlåner et medlem sin båd, er medlemmet ansvarlig for at låneren opfylder de krav klubben stiller til sine medlemmer og er ansvarlig for de skader som kan opstå i forbindelse med udlånet.  

7.             Generalforsamling 

(7.1)

Generalforsamling 

 

(7.1.1)

Generalforsamlingen afholdes i marts og er klubbens højeste myndighed. Den skal indkaldes med 21 dages elektronisk varsel til samtlige medlemmer, samt opslås på klubbens hjemmeside og som opslag på klubbens opslagstavle, vedlagt dagsorden.

 

(7.1.2)

Regnskab og budget skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside og som opslag på klubbens opslagstavle senest 7 dage før generalforsamlingen. 

(7.2)

Forslag 

 

(7.2.1)

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

 

(7.2.2)

Indkomne forslag skal kunne læses på klubbens hjemmeside og som opslag på klubbens opslagstavle senest 7 dage før generalforsamlingen. 

(7.3)

Beslutningsdygtighed 

 

(7.3.1)

Stemmeberettiget ved generalforsamlingen er ethvert fremmødt medlem, der kan dokumentere rettidig betaling af kontingent for aktivt medlemskab.

 

(7.3.2)

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

(7.3.3)

Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal, undtaget dog jf. § 3 stk. 6 og § 12.

 

(7.3.4)

Til ændring af klubbens love kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen.  

8.             Dagsorden 

(8.1)

Dagsordenen skal have følgende punkter 

 

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretninger.

3.      Revideret regnskab.

4.      Indkomne forslag.

5.      Budget – herunder fastsættelse af kontingent, pligtarbejde og pligtarbejdsgebyr.

6.      Valg.

a.       Ulige år: Formand, turkanochef, anlæg og teknikleder, revisor (A)

b.      Lige år: Næstformand, idrætschef, kasserer, revisor (B)

7.      Eventuelt. 

9.              Ekstraordinær generalforsamling 

(9.1)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. 

(9.2)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes skriftligt eller elektronisk til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel og senest 30 dage efter et medlemsforlangende, sammen med dagsorden.  

10.         Bestyrelsen 

(10.1)

Bestyrelsen 

 

(10.1.1)

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer, en Anlæg og Teknik leder, en Idrætschef og kanochef. Formanden vælges af generalforsamlingen og bestyrelsen sammensætter selv de øvrige poster. I bestyrelsens sammensætning skal sidde en repræsentant for kano og en for kajak. 

(10.2)

Forretningsgang 

 

(10.2.1)

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang og er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed har formanden eller den fungerende formand den afgørende stemme.  

11.         Daglig ledelse og administration 

(11.1)

Klubbens daglige ledelse forestås af den til enhver tid siddende bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold, herunder de udvalg der sorterer under bestyrelsen. Der skal skrives referater fra alle bestyrelses-, idræts-, tur- og anlæg- og teknik udvalgs møder. 

(11.2)

Administration 

 

(11.1.1)

Bestyrelsen kan vælge at benytte ekstra frivillig arbejdskraft til medlemsadministration og videregive beføjelser til at agere på vegne af bestyrelsen. 

(11.3)

Orden og sikkerhedsbestemmelser 

 

(11.1.2)

Bestyrelsen har ret til at fastsætte regler for sikkerhed og orden i klubben. 

(11.4)

Vedligeholdelse af bygninger 

 

(11.1.3)

Bestyrelsen skal sikre at bygninger og klubmateriel er vel vedligeholdt. Anlæg og Teknik udvalget planlægger pligtarbejdsdage og opgaver, som medlemmerne skal udføre. 

 

12.          Regnskab 

(12.1)

Regnskab 

 

(12.1.1)

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

 

(12.1.2)

Kassereren skal i rimelig tid inden generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og balance til revisorerne.

 

(12.1.3)

Regnskabet, forsynet med revisorernes underskrifter, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

(12.1.4)

Budget fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

(12.2)

Midler 

 

(12.2.1)

Klubbens midler indsættes i pengeinstitut og kassereren kan råde over midlerne til betaling af regninger, udlæg m.m. Skal midler benyttes til andre formål, herunder større investeringer, skal det godkendes af bestyrelsen og kan herefter kun hæves af formanden og kassereren i forening eller ved fuldmagt fra bestyrelsen.  

13.         Tegning og hæftelse 

(13.1)

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller den fungerende formand. 

(13.2)

Ved optagelse af lån tegnes klubben af den samlede bestyrelse. 

(13.3)

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. 

(13.4)

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  

14.          Opløsning 

(14.1)

Til klubbens opløsning kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer. 

(14.2)

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen, senest 30 dage efter, indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske ved simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer. 

(14.3)

I tilfælde af klubbens opløsning, flytning eller tilsvarende anvendes klubbens indbo og materiel til almennyttige kano- og kajakformål og klubbens bygninger, Nybrovej 382, tilfalder Gladsaxe Kommune.